ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Utazási Feltételek

A Szolgáltató a személyszállítást személyszállítási szerződés alapján végzi. A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint  határozza meg és teszi közzé.

2. Megrendelés módja és kezelése, visszaigazolás:

Megrendeléseket írásban, telefonon és interneten fogadunk el az alábbiak szerint:

 • e-mail-ben a nenevezessen@gmail.com címre küldött levélben,
 • honlapunkon, az online megrendelő felületen,
 • telefonon: a +36 30/ 080-1212-es telefonszámon.

A megrendeléseket 24 órán belül, a beérkezés sorrendjében dolgozzuk fel és igazoljuk vissza.

Online megrendelés esetén az első visszaigazolást rendszerünk automatikusan küldi, ez csak a megrendelés beérkezését erősíti meg. A tényleges visszaigazolást kollégánk e-mailben küldi el a feldolgozást követően.

A megrendeléseket csak a szabad kapacitás esetén áll módunkban fogadni, így fenntartjuk a jogot a megrendelések visszautasítására.

3. Fizetés módja:

A megrendelés visszaigazolását követően a viteldíj az alábbiak szerint  fizethető:

 • előre banki átutalással,
 • a gépkocsivezetőnél készpénzben az utazás megkezdésekor.

(Ez utóbbi esetben kérjük gondoskodjék arról, hogy a viteldíj Önnél készpénzben rendelkezésre álljon.)

4. Időpont egyeztetés módja, kiállási időpont módosítása a Szolgáltató részéről:

A Szolgáltató a pontos indulási időpontot az indulást megelőző napon legkésőbb 18:00 óráig telefonon egyezteti az ügyféllel.

A Szolgáltató jogosult az előre egyeztetett kiállási időpontot – beérkező megrendelések függvényében – korábbira módosítani, melyről köteles telefonon értesíti a Megrendelőt

Szolgáltató a Megrendelővel a megrendelésben megadott telefonos elérhetőségen tartja a kapcsolatot. Amennyiben a Megrendelő a megrendeléskor megadott telefonszámon nem érhető el, részére sms-t vagy e-mail-t küldünk a pontos indulási időpontról. A hibásan megadott telefonszám miatt adódó kellemetlenségekért felelősséget nem vállalunk. Az üzenet figyelmen kívül hagyásából eredő kellemetlenségekért a felelősség az ügyfelet terheli.

A Megrendelő által a megrendelés adataiban történő elírásából (időpont, elérhetőségek, cím) adódó szolgáltatás kimaradásokért vagy fennakadásokért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szolgáltatónak tájékoztatási kötelezettsége van Megrendelő felé, amennyiben előre nem látható vis maior helyzet lép fel, mely Szolgáltató működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. közlekedést hátráltató időjárási-, út- és forgalmi viszonyok, hatósági ellenőrzés, nem saját hibájából bekövetkezett baleset), amely akadályozza a megrendelés teljesítését. ű

5. Megrendelés módosítása és lemondása a Megrendelő részéről:

A megrendelés az utazást megelőző 3. nap 18.00 óráig díjmentesen módosítható vagy lemondható.

A módosítást és lemondást csak írásban tudjuk elfogadni.

Fenti határidőn belüli módosításért 4.000,-Ft, míg a lemondásért 10.000,-Ft díjat számítunk fel.

A 24 órán belüli lemondása esetén  a viteldíj teljes összege, de minimum 10.000,-Ft megilleti a szolgáltatót.

Amennyiben a Megrendelő a viteldíjat még nem egyenlítette ki, a lemondás esetére meghatározott összeg a Szolgáltatót ugyanúgy megilleti.

Amennyiben tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki, úgy követelésünk 25.000,-Ft-ra emelkedik, aminek jogi úton szerzünk érvényt.

6. Csomagok mennyisége, szokványostól eltérő poggyász szállítása, talált tárgyak kezelése:

A Szolgáltató utasonként legfeljebb két útipoggyász (1 bőrönd + 1 kézitáska /fő)  elszállítására vállal kötelezettséget, melynek árát a viteldíj tartalmazza.

Amennyiben az utas kettőnél több útipoggyásszal rendelkezik, úgy Szolgáltató 3. és további poggyászokat csak szabad férőhely esetén és további díjfizetés mellett szállítja el.

A 3. csomag és a szokványostól eltérő poggyász (háziállat, babakocsi, síléc, kerékpár stb.) szállításának díja a csomag  mérettől függően 1.500,- Ft – 5.000,- Ft/db.

Útipoggyászként nem szállítható olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, illetőleg amely méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el.

A csomagok mennyiségét kérjük minden esetben előre jelezni szíveskedjen!

Amennyiben a többlet csomagokat nem jelzi előre, azok szállítását a Szolgáltató visszautasíthatja.

A gépkocsiban felejtett tárgyakért felelősséget nem vállalunk, a talált tárgyakat egy hónapig őrizzük.

7. Késés a Szolgáltatótól független, kivédhetetlen események miatt

Előre nem látható, kivédhetetlen okokból történő (pl. baleset forgalmi dugó, vagy különleges időjárási körülmények miatti útlezárás, váratlan műszaki meghibásodás stb.) késésért és abból fakadó károkért társaságunk felelősséget nem vállal. A késés elkerülése érdekében természetesen alternatív útvonalakat határozunk meg.

8. A Szolgáltató hibájából történő káresemény

Amennyiben a Szolgáltató bizonyítható hibájából az utast kár éri, Szolgáltatót a viteldíj erejéig terheli kártérítési felelősség. Reklamációt csak az utazást követő 24 órán belül fogadunk el. Az ennél később érkező reklamációt nem áll módunkban kivizsgálni.

9. Utazási feltételek elfogadása, szerződés

A megrendelés szolgáltatói szerződésnek minősül, mely a megrendelés visszaigazolásával lép érvénybe. A telefonon történő megrendelésekre is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az írásban és személyesen megtett rendelésekre. A Megrendelő a szolgáltatás megrendelésekor nyilatkozik az utazási feltételek megismeréséről és elfogadásáról. Amennyiben más nevében, vagy több személy nevében rendeli meg a szolgáltatást, azok nevében is nyilatkozik. Az utazási feltételek nem ismerete nem mentesít azok hatálya alól.

10. Panaszkezelés

A panaszok benyújtásának határideje a panasz alapjául szolgáló esemény időpontját követő 90 nap. A panaszokat írásban kell benyújtani. A határidő utáni panaszok benyújtását az Üzemeltető nem vizsgálja ki, a felelősség alól mentesül. A panasz ügyintézési határideje a benyújtástól számított 90 nap.

11. Egyéb rendelkezések

Az utas köteles az utazás egész időtartalma alatt a biztonsági övet becsatolni.
Az utas a személyszállítás során nem zavarhatja a közlekedés biztonságát, az utastársak kényelmét és nyugalmát, köteles megóvni a közlekedési eszközök épségét.

A szándékos rongálással okozott kárt, a károkozó utas köteles a helyszínen megtéríteni.
Az utas kizárható az utazásból, útiköltség, és poggyászfuvardíj visszakövetelési jog nélkül, amennyiben:

 • a buszban dohányzott- Autóinkban TILOS a dohányzás!,
 • a buszban alkoholtartalmú italt fogyasztott,
 • ittas állapotban van,
 • hangoskodott, zaklatta a többi utast,
 • bepiszkolja a többi utast vagy a buszt,
 • kárt tesz a buszban,
 • fertőző beteg,
 • a társadalmi együttélés általános szabályait sértő cselekményt követ el,
 • életkora, mentális vagy fizikai állapota veszélyezteti a többi utast,
 • fizikai állapotával, öltözetével vagy magatartásával a gépjárműben tartózkodó személyekben félelmet, undort kelt vagy őket megbotránkoztatja,
 • nem tartja be az aktuális járványügyi szabályokat (maszk használata).

Takarítási díj:

Abban az esetben, ha az utas magatartásából eredően a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt (utazás) a gépjármű oly mértékben szennyeződik, hogy az  alkalmatlanná válik a további használatra, úgy az azt okozó utas vagy annak törvényes képviselője köteles tisztítási költséget megtéríteni, melynek díja: 20.000,- Ft/alkalom.

12. Záró rendelkezések

Jelen utazási feltételek visszavonásig érvényesek.
Az utazási feltételek egyoldalú megváltoztatásának jogát Szolgáltató fenntartja.